İLETİŞİM HATTI

0(535) 468 58 22

E-POSTA ADRESİMİZ

iletisim@kubatedavi.com
> GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 
Küba tedavi projesi için tahsis edilmiş www.kubatedavi.com alan adlı internet sitesinin (kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları  www.kubatedavi.com'a aittir. Kubatedavi, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılar (bireysel üye) tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri, kullanıcılar hakkındaki bilgi ve belgeleri, kendi faaliyet alanı (sağlık, turizm sektörü) ile ilgili, Üyelik Sözleşmesinin amaç ve kapsamı doğrultusunda üçüncü kişilere açıklama hak ve yetkisine sahiptir. Bunun dışında, işbu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. 

MADDE 2 
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve İnternet Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Küba Tedavi, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve bunu kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ve bunlarla sınırlı olmaksızın kullanılabilir. 

MADDE 3 
Üyelik veya İnternet Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması ve kimlik bilgilerinin doğrulanması açısından kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri ve belgeleri (ad-soyad,T.C Kimlik No., telefon, adres veya eposta adresleri gibi) Küba Tedavi 'ye vermeleri gerekmektedir. Küba Tedavi, işbu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen amaç dışında da, Üye tarafından kendisine iletilen ve talep edilen bilgi ve belgeleri, Küba Tedavi’nin işbirliği içinde olduğu kişiler veya Küba Tedavi ’nin çözüm ortaklığı yaptığı firmalar tarafından/vasıtasıyla doğrudan araştırma yapmak amacıyla ve/veya işbu çözüm ortaklığı yaptığı firmalarla birebir anlaşmalarında kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Küba Tedavi tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Küba Tedavi internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Küba Tedavi ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

MADDE 4 
Üyenin kişisel bilgileri kişinin kimliğinin doğrudan ifşa edilmesine olanak verecek şekilde, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

MADDE 5 
Küba Tedavi, İnternet Sitesi içerisinde başka sitelere link verebilir. Küba Tedavi, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

MADDE 6 
Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, T.C Kimlik No.’su, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ve belgeyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. Küba Tedavi, işbu gizlilik sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgi ve belgelerden herhangi birini Küba Tedavi 'nin işbirliği içinde olmadığı firmalara ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Küba Tedavi, işbu gizlilik sözleşmesi hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 
• Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının; 
• Küba Tedavi 'nin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının; 
• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve 
• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin 
gerekli olduğu hallerdir. 

MADDE 7 
Küba Tedavi’nin makul bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Küba Tedavi’nin herhangi bir kusuru olmaksızın, İnternet Site'sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Küba Tedavi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Küba Tedavi, kullanıcılar ve kullanıcıların İnternet Sitesi'ni kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Çerez Dosyası) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının internet tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir internet sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların eposta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

MADDE 8 
Kullanıcı (bireysel üye), İnternet Sitesi içerisinde yer alan ve Küba Tedavi tarafından sağlanan hizmetlerin ve Kamuoyu Araştırmalarının kullanımı sırasında öğrendiği Küba Tedavi’ye ait bilgiyi, İnternet Sitesi içerisinde yer alan her türlü Küba Tedavi’ye ait belgeyi koruyacağını ve işbu bilgi ve belgeleri her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 9 
Küba Tedavi tarafından İnternet Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik araştırmalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Küba Tedavi ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcıların içinde yer alan kitleye doğru ürünleri sunabilmek için planlama yapmak, istatistiki analiz yapmak, toplumdaki eğilimleri belirlemek, veritabanı oluşturmak ve benzeri amaçlarla kullanılmaktadır. 

MADDE 10 
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi tarafından kendisine yüklenen yükümlülüklerden herhangi birini ihlali halinde, gizli bilginin iade edilmesine rağmen Küba Tedavi’nin sırf yukarıda bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara uğrayabileceğini kabul eder. Bu sebeple üye, Küba Tedavi’nin uğradığı her türlü maddi-manevi, müspet-menfi zarar, ziyan ve kaybını , ilk talebinde tamamen tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, Küba Tedavi’nin gizliliğe yönelik her tür tehdidi önleme veya devam eden gizliliğin bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla durdurma hakkına sahip olduğunu ve ihlalde bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi durumunda, söz konusu tarafın avukatlık ücreti de dahil olmak üzere yargılama, masraf ve giderlerini tazmin edeceğini kabul eder.

MADDE 11 
İşbu gizlilik sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz ekini oluşturmaktadır. İşbu gizlilik sözleşmesinden doğan, taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

MADDE 12 
Küba Tedavi, işbu gizlilik sözleşmesinin hükümlerini dilediği zaman İnternet Sitesi'nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Küba Tedavi’nin değişiklik yaptığı gizlilik sözleşmesi hükümleri İnternet Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

HASTALIĞINIZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN